Hasan Düzgün - Kişisel web sitesi

 
Trkler Yazdr E-posta

TÜRKÜLER

Türküler insanln varoluundan günümüze hep vardlar varolmaya da devam edeceklerdir Uzungöl farkl düünülemez hatta göç, yaylaclk, gurbet yörenin deimez kaderi olduu için burada türküler daha anlamldr Uzungöl de türküler sevda, ak. tabiat, hüzün, aaç, ku, isyan, müstehcen ve atma türküler olarak sralanr bunlar incelediimizde nekadar anlaml, ksa yazllar ile büyük anlam içerdiklerini anlarz. Yörede türkünün okunmad yer ve mekan yoktur. Yayla yolunda mesirede düünde, asker yollamada, gurbette, göçte, hep vardr türküler.

Rumca    Türkçe anlam 
Eibao so rzon      
Na voyzo çe urizo
Ancuzisme din batsis
Dosbidis na golizo 
  (gidiyorum rizeye)                         
(barp slk çalmaya)
(kzn vermez isen)
(evini yakacam)
     
Ey gürgen aaçlar
Meyve ver meyusunuz
Geçtimi yarum burdan
Bana demeyusunuz
   
     
Dalarun baindayum
On iki yandayum
On iki yatan beri
Sevda telandayum
   
     

Yaylann çimeninde 
Serin serin eseyi
Geçti bizden sevdalk
Aklum öyle keseyi 
Deirmenun olu

   
     
Kavaktandur kavaktan
Bekar gzun memesi
Kaymaktandur kaymaktan
   
     
Kazan kran türküsü (Rumca)    
Eygidi ara çimah
Da ones in lömena
Ersen ibim eeven
Da çaruem zemena
   
     
U gradun da onadam
Da imeres gomena
Ulin ersan gleune
Da erem baomena
   
     
Driyo bende yasduhe
Si raam sdilomena
Egusan da arzelem
Na bao gadefara
   
     
Eygidi ara çimah
Da ones baomena
Susbidiyum da loyires
Da hordare razmena
   
     

Gley i manas çe o çiris
Aravune esena
Ebian gadefara
Eo gleo emena

   
     

E onisen do onin
Omon asbron imera
Golimenon garziyam
As gleo medesena
bim eeven ibim
Da nera in hlomena

   

 

Bu atn kime ait olduu bilinmemektedir  derlemesini 1981 ylnda deerli aabeyim ismet Taka’dan yaptm. Asl türkünün öyküsü ismet taka nn ablas tarafndan bilindiini örendim 1987 ylnda Of’a giderek gerçek öyküsünü dinledim sadece 6 msrasn hatrladn söyledi bunun üzerine beste yapmamn bir mahsuru olup olmadn sordum bana müsaade ederek yapabileceimi söyledi bunun üzerine söz  ve müzik yazarak öyküden uzaklamadan Orijinaline sadk kalarak yukardaki hale getirdim.(1987)


( *)ATMA TÜRKÜLER

Uzar gider türküler.Atma türküler yukarda saydmz bütün özellikleri tarlar. Daha çok düünlerde horon sona erince iki atma türkücü gurup kurarlar, bunlarn saysal snr yoktur.Ancak çok kalabalk da olmamal çünkü uyum önemlidir.Konu belli deildir  türkücülerden birisi konu baln günün anlamna hitap edecek ekilde atar ve söze balar söylediinin anlalmas için kar gurup dierinin tekrarn yapar zaman kazanr.  artk konu anlalm klçlar çekilmitir bazen kavgaya kadar giden atma türkü muhabbetleri olduu anlatlr bunlar daha çok köyler aras atmalarda olurdu. Gölba mahallesinden Ahmet kelein düünün de  (yl 1948)  haroslu ükrü olduunu görenler , tamam gara ile kör de burada iyi bir atma olur diye Uzungöl ün ünlü türkücüleri, nazm ince ile Mustafa geneli(gara) ükrünün karsna türkü söylemeleri için ikna ederler, kör ile gara çekinir ükrü nazm ile kapr.

         
 

ükrü
Biri kör biri gara
Nazm old maskara
Rezalet çkdi dize  
 
   
Nazm
Ben bir küçük aayum
Hem da azgn boa yum
Çkar um köyünüze
 
   
ükrü
Sözünün farkndaym
Ben daha yaknda yum
Gider um evunuze
 

Delikanllar kzlarn olduu ortamlarda birbirilerine fiziki eletiri yapmayacaklarna dair anlarlar.Ancak aralarnda birisinin gözü kördür (hasan mis do) ama anlatklar için herhangi bir ey söylenmeyecek.Atma balar baka köyden gelene öncelik verilir devam eder atma da her eyde olduu gibi krlma noktas aranr atlr baka köyden gelen Mehmet (daarcuh)


• Atma türküler  : irticalen elence veya düünlerde karlkl kiiler arasnda söylendii için söyleyen kiiye aittirler karadenizde söylenen türkülerin tamam (atma türküler hariç) anonimdir.


           Mehmet                                 Türkçe si
Denan  domadis galon               bir gözün iyi
Denan omon saatin                   öbürü saat gibi
          Hasan              
Ey naamo dimanas                  si………m  anan
Ugradis nasahatin                      tutmasn nasihat 
  
Burada atma öncesi anlatklar noktay ihlal eden  Mehmet’e küfür edilir  bir sonraki atmada bulumak üzere herkes dalr bu sadece Uzungöl de olmaz çevre köylerde de olur.
 inek  köyünde seyir yaplr yeni evli Mehmet ikinci oradadr urlular taklrlar ona.


urlu
Urus ati gadana
Merakliyum modana
Olan girdum odana
Yedum peynire kadar

Türküde küfürlü kinaye vardr Mehmet ikinci eilir haykrr bu haykrma atmann ar geçecei nin habercisidir.

Mehmet
Topladum koydum topa
Hem gomi hem ekreba
Gelin kz evlat boba
Vardum anana kadar

Çaykara nn koldere köyünden kasm, çiçek hastal geçirir.Yüzü buruuk ve esmerdir inekli dursunda kapkara bir  adam ikisi de usta türkücü kaprlar

Kasm                  dursun
Gidi yaban tezei   Sende benden güzelsun 
Kim etti seni tola   Gel tutalum kol kola

Sene 1959 eridere köyünden arali Mustafa ile ahinkaya köyünden mahnida asker arkadadrlar.Bir düünde karlarlar, ikisi de atma türkü ustasdr.


Mahnida
Gençluk elliden sonra
Daha da dümez ele
Elliden sonra insan
Balayacak amele
Ykldun e birader
Haman endun temele
Arali
Ehbap kalma kusura
Sanma altmtan sonra
Bakarum mustamele
Mahnida
Geluyur bana rüya
Eygidi fani dünya
Mal Galuyur tembele
Arali
Nasl galdurmaz ica
Yazma isdemez hoca
Lazm ona amele
Mahnida
nsan gendi gendine
Söyleyecek adini
Arama sadan soldan
 Arkada imdadn
Arali
Petamal ile bile
Her hal olduk gardaluk
Mahnida
Naezo si mezar es
Bitun ald ateluk
 Arali
urdan kim evlenurse
Bulacak muradn
Mahnida
Ey vah vah göremedum
Petemalun katini
Arali
Ahmet korkar um gzlar
Kesecek iratuni
Mahnida
Görmedum gorgora sun
Eski bey muradn
Arali
Kim olur bana elçi
Geçecek sratn
Mahnida
Birader çok hrçinsun
Niçin yapma sun eluk
Arali
Na ezo so mezar es
Hiç nameis duruluk
Mahnida
Utan birader utan
Oldun yüz altm beluk
Arali
Mehmet na binevose
Abo burna do uluk


Atma türküler Rumca söylenir.Çünkü ana dil ruamcadr arada bir Arapça ve Farsça dan kelimeler serpitirilir bunlar kafiyenin uyumlu olmas içindir.
 Bir baka mekanda bazen erkek kz arasnda atma olur bu atmalarda kz erkek fark gözetilmez gerei neyse o yaplr.


Kz
Haçan horom ederum
Titrer edep yerlerum

Olan
Korkma düecek diye
Ben oni direklerim

Karadeniz de müstehcen türküye fazlasyla rastlamak mümkündür.Çünkü insanlar söylemek istediklerini riyasz söylerler.

 Bir baka atma baba oul arasnda olur.

Baba
Sin bordan eban o bisdeç      kap üstünde duran
manas en do deris               anan olur ne bakarsn
Oul
Na yinede  i nifes                    gelinin olacak
Narde eber do eris                gelip elini alacak
Baba
E bezim dibuçeis                  a olum bir eyin yok
Me do biyon neberis              ne ile alacaksn
Oul
Esi o çirim ise                         sen babam deilmisin
azanevis çe feris                  kazanrda verirsin 
Baka bir atmada


 
Eski yayla yolundan bir görünüm

Nazm

Biz gelduk köyünuze
Epeyi kalayladuk 
 
Gondomu
Siz oni düünmayun
Oni biz kolaykaduk

Bir baka örnek daha da müstehcen ve çarpcdr hopera köyünden holo köyüne kz istemeye giderler hololular kz verecek deiller bunu türkü ile duyururlar.

Ersane i hopseridi  geldi hoperallar
Ulin omon aazes  hepside aa gibi
Burna neberun çe ban  yarn alr giderler
Du gil da gagalaze  köpek taaklarn

Yine bir düünde olanlara göz atalm. Dedik ya kar taraf kzdrmak için bazen ar konumak lazm ve öyle olur genelde ancak cevapsz kalmaz ve kar tarafn kz kardeine dil uzatlr. Cevap  daha ar olur.


A
Ulan senun abulan
Gezer satar bilegi
B
Tanyamadun oni
O deil idi belki            A
Bir sahanverdi ona
Ona bizum evdeki
           B
Benda ya isteyeyim
Banada verur belki

Birisi çömlekten bahsederken dieri belden aaya söylüyor onun talebi kinaye ile baka bir ey vereceini söylemeye çalmasdr.
Uzungöl ve yöresinde.bazen türküler kimlik üzerin söylenir buda bize yörede yaayanlarn kimler olduunu azda olsa anlatr.Filak komlarnda bir atma srasnda Filak mahallesinde, gençaalardan(devrenler) birisi asolu ile atr bu atma ihtilaf üzerine kuruludur çünkü(*) ASO köyü ile Filak mahallesi mera yüzünden kavgaldrlar asolular gencaalarn mesiredeki yayla evini(kom)ykarlar


asolu
E gencaam gencaam
Yklmtur maraçun 
       
 Gençaa
Gidi hayk keii
Nerden
verildi haçun

Hayk Bayburt iline bal bir köydür buda bize asolunun veya asolularn bayburttan geldiklerini anmsatmyor deil ite türkülerin tarih tesbitindeki önemi burada açkça görülmektedir.
 
Fakir olan delikanlnn düününde fakirlii bahane edilerek arkadalar onunla düün sonunda atma türkü muhabbeti kurar.Enite sessiz ancak aksi adamdr iki türkücü atrken birisi biraz ileri gidince dieri ucunda dayak olduunu türkü ile hatrlatr.


Arkadalar:

Güya enite yaptuk 
Bainda papa yok 
Görduk vari yoini 
Yatacak yatai yok 

Nafile konuursun
Duyacak kula yok
Negadar fakir ise
Evinde orta yok

Eline verdub bir ey
Bai var gula yok
Artuk eksuk gonuma
Zanetma daya yok

Bir baka durumda olan kz sevmez ancak aileler evlendirmekte srarldrlar köyde imecede kz olan kar karya gelir içlerini dökerle

kz    kz
Bugünler görümeduk  söz söylemek kolaydur
Goydun beni tasaya  benum gibi salaa
olan    olan
Muhim bir ium çkt  sana diyeceumi
Yoidum buralarda  yazdum koydum masaya 


At
  Bir baka hazin durum, türkülerle nasl dile getirildiine göz atalm yl 1929 tüm Çaykara ve yöresini yasa boan sel felaketinin öyküsüdür merhum of ilçesi eski hakimlerinden air Süleyman srr AYGÜN  o felaketi iirinde bakn nasl dile getirdi Bu dönemde Uzungöl de etkilenmi ve maçkaya göç edenler olmutur.

Geçen temmuz aynda
Koptu bir nuh tufan
Ey fani dünya fani
Görmedum bir sefani
Eylema bana surat

Böyle devam edersre
Zeno kopar yaknda
Kimse olmaz farknda
Bu felaket hakknda
Edelim bir tafsilat

Ey zeno dolu idun
Paradan bereketten
Ykldn hareketten
Ne oldun felaketten
Var edin bir taksirat

Çok kimseler oldular
Canndan hem malndan
Zenonun zavalindan
Bir parça ehvalindan
Eyleyelim tefsilat

Seylap yktn zenoyu
Camiyi brakmadn
Su ile de akmadn
Zengin fakir brakmadn
Koyvermedin hasilat

 Of yüz otuz muhtarlk
Zeno idi birinci
Ne koyun var ne keçi
Ne ala var ne liçi
Nede bir yerden rat

Zenodan yüz on hane
ndi van deresine
Kalmad faresine
Zenonun neresine
Eyleyelim itimat

Hep endiler yalya
Evlerin enkazlar
Solakl yangazlar
Tahta toplar kzlar
Gamenomad asbromad

Mahvilin bir direi
Yatar mavran altna
Haçan koptu frtna
Irmaklar oldu tuna
Dereler oldu frat

Yokluun ve sitemin türkülere nasl yansdn anlatan bu dizelerin tamam alnmamtr ancak gelecek nesiller eer biz kimiz,  sorusuna cevap ararlarsa bu dizeler tarihe k tutacaktr.Bugün benim çektiim sknty çekmeyeceklerdir. Bu kitabn hazrlan yaklak 13 yl sürdü binerce belge ve kitap kartrarak bu noktaya gelebildim. Zeno köyünün sele gidii zenonun olduu kadar yörenin kaderidir.Ayn kaderi Uzungöl,  daha önce yaam ama hiçbir belge veya dörtlüe rastlayamadk, Bir dörtlük bin kitap kadar deerlidir. kim bir msra veya dörtlük bulursa mutlaka yazmal ve gelecee brakmaldr  bu herkesin yurttalk görevi olduunu unutmamalyz


ÇAYKARA’nn LÇE YAPILMASI ÜZERNE

Çaykara nahiye iken siyasilerin oy uruna oynadklar rüvet oyununu Çaykara üzerinde oynarlar ve Çaykara’y ilçe yaparlar ama gelin görün ki Çaykara deil ilçe sradan bir köyden bile daha yoksuldur.Dönemin öretmenlerinden  yukar kumlu köyünde 1891 de doan kasm krolu  Çaykara’y ilçe yapanlara  iiriyle nasl cevap verdiine bakalm.

Ne büyük lütfü ihsan gadahor kaza oldu
Diyen oldu korkarm bir büyük kaza oldu
Maydoros kahya iken bu sefer aza oldu
Bu kervan dönüünde bakn kim geçti baa

Bu nebiçim kasaba suyu yok yok
Lokantasna girdim tabak var ka yok
Otelde bir karyola yorgan yast yok
Anam alayacakt orda kalsaydum ka

Hane hane dolatum mimilosu paçan
Tesadüf edemedim hakszlktan kaçan
Hani o tekkelerde kanatlanp uçan
imdi gidemez gördüm anosoya çuroa

Ne sevgi var ne sayg nede hatra bakan
Kendini banker sanar  sigarasn yakan
Yani sabah erkenden inden frlayp çkan
O gün olur kazada hem aa hemde paa

koyu bir inat ile dönmez memleket ii
fiili baarlarla doldurmalyz fii
hurafe ejderinin sökülmelidir dii
gelisin medeniyet varsn yükselsin ara

MUHAYYE

Bu eserde ençok yer alan konu iir ve türkülerdir. Onlar kardetir, söz su, mana sel olur anlatrlar dünyay. Bilenler hatrlarlar MUHAMMET vard.Saf ve temiz yüreiyle 80 yl Çaykara insann güldürdü, elendirdi.Bakn dizelerde nasld Muhammet Çaykara da(lakab muhayye idi onunla anlrd) .

senun gara haberun
beni yakt Muhayye
inanki senin için
yaum akdi Muhayye
 eleyeme luksome
hoca çayin bisome
usteluk ksirisome
emrederdi muhayye
yoktu mehremin kimsen
ona derduni döksen
ya yetmibe seksen
öldi gitti muhayye
 kendisi gitti ama
ad kald muhayye
korkarum bende dünya
hakk kald muhayye
o gamenos fukara
kimsesiz bahti kara
açti kalbime yara
mahveyledi muhayye
 her zaman eik bai
çok ilerlerdi yai
elbet dünya tela
çekemezdi muhayye
muhayye dostun çoktu
onu sevmeyen yoktu
fakat dünyadan koptu
hicret etti muhayye
 çok idi ahun vahun
kimsede kalmaz ahun
olsa bile günahn
hep eridi muhayye
yaadi orda burada
ne paçanda ne de urda
kimseyi bu dünyada
incitmedi muhayye
 olur olmaz her eyi
yiyemezdi muhayye
dili dönüp derdini
diyemazdi muhayye
tabakanda tütünün
tükenmezdi muhayye
lülesuz gatbanayi
tüttürmezdi muhayye
 çok hastaluklar çekti
inlemezdi muhayye
veran olsun bu dünya
senden bezdi muhayye
çok yapardi akayi
severdi fiyakay
beenmedi dünyay
terk eyledi muhayye insanlarun halinden
üphe sezdi muhayye
seksen yl Çaykara’da
turist gezdi muhayye

Hüzünle dolu bu iir Çaykara yöresinin neesi olan muhayye için yazlmtr muhayye yalnz deildi onun arkada RAHM vard akalarlard rahmi daha uyankt insanlar onlara deli diye taklrlard oysa onlar yaadklar sürece esprileri ve söyledikleri derin anlaml sözlerle Çaykara ve yöresinin insanlarna insanlk dersi vermilerdi.
BR ANI: rahmi hastalanr Çaykarallar ona bakamaz oldular akldan noksan olduu için stanbul Bakrköy ruh ve sinir hastalklar hastanesine götürülmek üzere Trabzon dan gemiye bindirilirken ,onu yolcu etmeye gidenlere dönerek avradn……s……….Çaykarallar bir rahmiye bakamadnz der ve bir daha geriye dönüp bakmaz. Herkes bu söze önce güler sonra da nekadar anlaml olduunu düünürler. Rahmi Istanbulda ölür muhayye Çaykara da eski iki dost Ayrlrlar bu dünyadan .Rahmi için yazlm iir yoktur ama yukardaki iir ikisini anlatt için ikisinin adna yazmay uygun buldum. Rahminin mehur türküsü ise öyledir.

ki ezeli rakip Uzungöllü  Nazm nce ile Haros’lu ükrü’dür. Gara onlara katlr.

Nazm(*)
zase so nonirom
Goçin zahran u çeis
ükrü(*)
An uçeho uçeho
Demon do derdin meis
 Nazm
Sarosin hales uçen
So horafin mi ezis
 ükrü
So sarahon bola in
Galon osbidin eis           
 Gara(*)
Krk sene ders okudun
Ancak çktun elife
 ükrü
Askere çardiler
smun çkti henife
 Gara
Ben böyle bir erkeum
Sevdalandi yureum
ükrü
Galandarun  oninda
Çiçek verur erium


Yörede ana dil Rumca olduu için söylenen her msra yöreye özgü anlamldr.Galandar ocak aydr ocak aynda eriklerin çiçek vermesinin mecaz anlalmayacak gibi deil.

RUMCA TÜRKÜLER 


Rumca                 
O ilön kruy o ilön
Semon din tabakera
Ozen u çeberisme
Egili saadera    
 güne vuruyor güne
benim tabakarama
niçin almazsn beni
ey köpein kz

O ilön kruy o ilön 
Hordare darazume
Ela absam e bats
Gobre mi malazume  
 güne vuruyor güne
ot  kartrrz
gel gidelim e kz
gübre çinemeyesin

Sadebeyna sa ksila
E hasa daksinarim
Aksin bedinos ime
E gobsan do çidarim Oduna gideriken
Kaybettim baltam
Aksi horozum ben
Kestiler cidarm

So horiyon mereya
Da batsize areya
U seneberada eo 
ne bola baleya  
 köyün o tarafna
o kzlar seyrek
almayacam onlar
onlar çok eskidirler

So ziandeyon eban
E hasa da gliziya
Manam aum arabson
Semen göre nifitsan
 ziandeyo üstü
kaybettim anahtar
anne git ara
bana göre bir gelin

Draodo draodiyan
Medobiyon garziyan
U lalis medemena
Eis bola holiyan
 türkü söylerim türkü
hangi yüreim ile
konumazsn benimle
çokmu herslisin benden

O bedinos gaganiz
gosara bayeçi
Eibao saharsun
Di sevdam feroneçi
 öter horoz öter
tavukta ona gider 
gidiyorum yaylaya
sevdami oraya getir

manam galon mana
Mana demon i mana
Manam havu disevdam
Uçeboro na hana
 annem iyi anne
annem benim annem
anne ben bu sevdam
onu ben kaybedemem

E batsi dinos ise  
Banda hasdalayevis
Son golfos da viziyas
Medinan saklayevis
 kz sen kimin kzsn
her zaman dourursun
koynundaki memeleri
kim için saklyorsun

Ebatsi dinos ise
Omon bedinos ise
Olimera du çurus
Divrazin demon ise
 kz sen kimin kzsn
horoza benziyorsun
gündüz babann kz
geceleri benimsin

E batsi ya horepson
Layison da meriyas
Draoziyes bal ibe
As aguo di laliyas ey kz ya horon oyna
salla kalçalarn
türkülerde söyle
sesinide duyayam

Ekseva  eban so rain
Daleom e çiliyen 
Si ulam e diliyen
Enan emorfon batsi
 çktm dan bana
atm yuvarland
boynuma sarld
bir tek güzel kz

E batsi afisome
Uçekseris do derdim
Ancebero esena
Na furçizo do gendim 
 ey kz brak beni
bilmezsin derdimi
eer almazsan beni
boacam kendimi
Eho driyo brovada
U sena buloada
Ondan erde i sevdam
urbana nefdeada
 vardr üç koyunum
onlar satmayacam
sevdam geldii zaman
kurban edeceim onlar

E gabses din gardiyam
E batsi e henife
Baragalo don cirim
Nefdey esena nifen sen yaktn yüreimi
Ey kz Ey Henife
Yalvarrm babama
Yapacak seni gelin
Esira do pidovin
Endoga enan çisa
Do mades me domadem
Erhundan isa isa 
 Attm Tüfeimi
Vurdum bir tene çisa
Gözüle benim gözüm
Gelir doru doruya

E sira do lüverim
Endoga do bulobon
Ekseris de biname
Adahan so gafulobon
 Attm Tüfeimi
Vurdum küçük yavruyu
Bilirsin ne yapardk
Bu aacn dibinde

Abats do pedemalis
Ozenen bola leron
Afison do pedemalim
E sureni muhderon
 Ela asbame ela
So horiyon mereya
Alo uçerhumesdin
Abomenum magreya

Har u çekseris esi
Do en demon i hara
Me dobiyon garziyan
Na bao gadefara
 Bulim deson imana
Emena gadarade
Na binev si salasan
Na voliz çe bay hade
Ondan draozis esi
Ulin bal derunese
Du hori da batsize
Bola eabunese
 Omon doles anise
Bola efçesgumese
Bison din garziyamu
As engalesgumese

Eibao gadefara
Do selis na ferose
As evenum so rain
Siro çe eberose
 Mavra domades mavra
Olomavra saate
Ela as befdumega
Çimumesdi rahate

Draozo draoziyan
Me do biyon garziyan
Ulalis medemena
Eis bola holiyan
 Evenum sin saharsun
Ehumeçi hanegan
Neron na govalume
U çehume gafegan

Emen iben i manam
Di vrazin mi çimase
Mi hanis da vraziya
arzelin suvarçeson E batsi do nisdazis
Melin vuderon sdazis
Horevo çe urizo
Çe esi vohda gayzis

TÜRKÇE TÜRKÜLER

Duman da diledi
Miyancilar iledi
Bobam verdi sozumi
Yureum geniledi

Dereden geçtum atli
Fistani iki gatli
Oyle Geluyur bana
Gelinler gzdan tatl

Derede gürgen dali
Yuklenda gel yukar
Senun gibi adama
Ne lazim güzel gari

Evun altnda tarla
Salla kazmayi salla
Gelin küçük gocani
Goy beueda salla

Gemencenun usdine
Mile çekerum mile
Yiyeceksan ye beni
Memelerumle bile

Ekseri hovardanun
Fes baina yan durur
Hovarda hovardayi
Nasil olsa gandurur

Fadime sevdalui
Dolatun ortalui
Nazimeden örendun
Sen bu hovardalui


Oy deirmen deirmen
ssuz yere dönersun
Ne mutli gözlerune
Ne güzeller görersun

 Ay çalar ayan çalar
Ay buluti parçalar
Zengün yerden evlenun
Ar olur bohcalar

Sigaram ince ince
Sen ince da ben ince
çma yarum sigara
Girmem goynuna gice

Tarlada bostan olur
pekden fistan olur
Oyle anas olan
Dillere destan olur

Babam gitti yemene
nallah gelur gene
Yetim galursek eer
Bakarsun bize nene

Bugün dereden geçtum
Üç boy idi derini
Salla sari fistani
Vursun bize serini

En dereye dereye
Dere belune gelsun
Hangi dala tutarsan
O dal elune gelsun

Ey benum gülizarum
Sen söyle ben yazarum
ki memen aras
Olsun benum mezarum


Ey gz senun sevdanun
Yok evinde gazani
Bir got msr un ile
Geçurur remezan

Bilenler bilir bilmeyenlerde ellili yllarda Çaykara da ak Mustafa bal isminde air birisi vard. lginçtir bu zat hazr cevap ve lirik destan yazp okuma yetenei olan birisiydi her olay için müthi eyler yazard. Yazdklarn kada döker ,gezer satard. Yazdklarn at eklinde okur dinleyen Yallar hüzünlenir alarlard. adeta o olay yeniden canlandrr yaatrd.iirdeki ustal dizelerinde nasl yansdn, anlamak zor deildir.

Trabzon’un dousunda Çaykara küçük ilçe
Mehurdur ormanlar dal buda külçe
Tepelerle çevrili bir kuyudur ekilce
ki dere aras dört yannda su akar

Haftas Sal günü çar tümüyle dolar
Yer karas görünmez tkanur bütün yollar
biner rekabete ucuza gider mallar
Deerine satmazsa kasabn eti kokar

Adm ak Mustafa köylüyüm buralym
Gerçekler inkar olmaz bende Çaykaralym
Çok gurbetler yaadm barmdan yaralym
Ah Çaykara Çaykara m gözlerimden ya akar 

iirin tamamn yaynlamadm umarm bu çalmadan sonra Çaykara türküleri çalmamda daha geniçe ileriz (kaynak Çaykara bülteni 1986 s 2
Bir baka olay manilerle nasl yerdiine gelince.1950 li yllarda demokrat partinin uygulamalarna atfen(1952 çaykara).


1946 ylnda cumhuriyet halk partisi ikiye bölünüp demokrat parti ayrlnca irlere konu olur. Bu atmalar  atma türkülere konu olur.


 1   2           3
Kemiklerim elendi insana gelir elim        bu dünya gelir geçer
Türk kiye bölindi bize deildir malüm        amirler yeyup içer
Demokrat ile halk Allah biliyor hakk        hep fukaranun hakk
 4   5            6
Kim eküp kim biçerse hazr ekmek bulursa        hep milleti haladi
Kim ileri geçerse her kim hakim olursa        ehrlari aladi
Bent de balyor ark dönüyor onun çark        amerikann park
 7   8            9
Türkiyemuz kapuld ne çiçekler soldiler        oldum altmi yaina
Kiliseler yapuld maazalar doldiler        brakmadiler bama
Çang vuruyor çang hem arap hemde rak        ne külah nede sark
 10   11          12
Ne alayum elüme nerden alsun fukara        nerden alsun zavalli
Brakmadiler belüme elli guru sigara        köylüler un çuvali
Ne tabanca ne çak ne yapsun köyün halk        köylüden çkar fark

 13   14         15
Bu hukümet kaç hane bu iler hep sorulur        geçti zamann tad
Dünya misafir hane ne hesaplar görülür        anan siksun kad
Deil kimseya baki kalmaz kimsenin hakk       kim arasun bu hakk

sevgiliye türkü yazlrd.Konu iir ustalarna anlatlr sipari verilirdi. Beste gibidir sipari alnmtr gün verilir hazrdr türküler üstat ünlü bir kiidir Süleyman ARDIÇ nam dier Gugar sipari olarak ald türküleri adeta nak iler gibi ilemi mesaj yerine ulatrmtr.

Kayp olsun meraun
E kz senun evraun
Gezer saltanat ile
 i verme noksana
ncebol horosana
Hanm okudum sana
ncili Tevrat ile
 Yanarum ateune
Bakamam güneune
Gezeyurum peune
Dayma tahkikat ile
Baa yazlan yaz
Kaderune ol razi
Edersun gönül nazi
olmaz inat ile 
 Yalvarurum mevlaya
Gelmem içun imlaye
Gönül krma dünyaya  
Üçgünlük hayat ile Bir günü bin sayarum
Yoksa köyde eyarum
Senun içun ararum
Mekkeyi Badat ile
Sana musga hamayl
efaatune nail
Nazil oldu Cebrail
Altyüz kanat ile Eyle kenduni bir hal
Görmezsun soru sual
Yazdm sana arzu hal
Büyük tahrirat ile
 Karar verdi vilayet
Edeyursun beraet
Vereyurum nihayet
Büyük tafsilat ile
Olmaz bukadar zinnet
Sana verilmez kymet
Ben ettum sana minnet
Ak oldum ad ile Dinle bu siparii
Selam ettur bu ii
nsan olur bir kii
Deil ihtiyat ile
 Selamum var ziyade
Bozulmasun ifade
Hayde gidelum hayde
Yaarsun murat ile
  
ki evlilik Karadeniz’de yaygndr. Türkülere konu olur.

Duman dadan daadur
smum nazm aadur
ki evli olanun
Dayima yuzi karadur
 Ayaunda çapula
Topuklar gabarali
Senun gibilerine
Ne lazm iki kari

 
Sonraki >

Anasayfa
Hakkmda
Uzungl
Resimlerim
Kitaplarm
Mzik
Politika
Spor
Ekonomi
Gncel
letiim
Arama


Kayp Parola?
Hesabnz yok mu? Kayt Ol

Pontus Kültürü ve Uzungöl

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color