Hasan Düzgün - Kişisel web sitesi

 
Anasayfa
Uzungöl fermanları Yazdır E-posta

fermanlar Osmanlı dönemi mahkeme kararlarının kesinleşmiş sonucudur of ilçesi hakkında yaklaşık 550 ferman mevcuttur Uzungöl o dönemde of ilçesine bağlı olduğu için Uzun gölle alakalı yayımlanmış 4 fermana rastlıyoruz bunların dördünün içeriği aynıdır mera anlaşmazlığı yani Uzungöl’ün ilk yerleşim yerinden çevre köylerle olan anlaşmazlıklardır fermanları bu eserde yazmamın sebebi fermanların birer tarihi belge niteliğinde olmalarıdır. Günümüzde çevre köylerle böylesi sorunlar yaşamaktayız  ileri tarihlerde bu durumu kaşımak isteyenler olabilir  Köyler arasında her hangi bir anlaşmazlığa fırsat vermeden tamamen tarafsızlık anlayışıyla olduğu gibi yazılmıştırlar (top kapı müzesi,başbakanlık arşivi İstanbul)
.

40 NOLU FERMAN : Trabzon beylerbeyisine ve of kadısına hüküm ki :                                                 
Kazayi mezbure tabi okenei süfla nam kariye ehalisin gelüb kariyei mezbure kurbinde vaki tapuli ve temessükli mutasarrıf ve hersene uşur ve resmin sahibi erze eda eylediklerin gorlon bük dimekle maruf çayırlarında aherin alakası yoğiken yine kazai mezbure tabi şerah nam kariye ehalisi zuhure gelub zikr olunan mahal bizim meramızdır deyu iddia ve bundan akdem iki üçdefa mahalli niza üzerinde bigarez kimesneler muvacehesinde mürafi-i şer-i şerif oldıklarında mezbur şerah kariyesi ehalisinin alakası olmayub bunların eba an ceddin tapuli ve temessükli mutasarrıf oldıkları çayırların oldığı şer an sabit ve mezbur şerah kariyesi ehalisi bivechin muarazadan men birle dört beş kıta hücceti şeriyyeleri verilmişken ona mugayır yine nizadan hali olmadıkların bildirüb men ve def olunmak babında hükmi humayunum rica eylediklerin ecilden şer’le men olunmak içün yazılmıştır  no 70 evahiri rebiül evvel sene 1128 miladi ile hicri takvim arasındaki gün farkı 595 gün olduğuna göre bu ferman 1723 yılında yazılmıştır.NOT: bu ferman 23 cü padişah 3 cü sultan Ahmet tarafından yazılmıştır. Lale devrini açan bu padişahtır İbrahim paşa ile sefahat alemleriyle meşhurdur  tahtını isyan sonucu terk etmiştir böyle bir padişahın sağlıklı karar vermesi düşündürücü olmalıdır.saltanadı 27 yıl sürmüştür.

43  NOLU FERMAN :Trabzon alaybeyisine hüküm ki Trabzon sancağında of kazasına tabi zenove zisno ve kadehor ve holai kebir ve paçan ve kotloş ve kondu nam kariyeler ahalileri ile zikrolunan kariyelere hariçden gelub sakin olan ayaslo ve kolotlo nam kabileler halkı maliye tarafından sadır olan emri şerifim mucibince üzerlerine edası lazım gelen ve mali mirilerin edade teallül ve muhalefet eylediklerinden maada şer i şerife ve evamiri aliyeme itaat ve inkıyat eylemeyub kat ı Tarık ve enva i fesad ve şekavet adeti mütemirreleri olduği arz ve mahzer birle der-i devlet medarıma ilam olunmağla zikrolunan yedi pare kariye ehalisiyle kabiletani mezburetan intihayi serhaddi islamiyede Gürcistan hududında  vaki mücadeleden bina olunan embakre kalasına nakl ve iskanlarına ve ibadın azarı mazarratlarından temim ve tatmin ehemi mehammi devleti aliyyemden  olub ve hususi mezbur içün Trabzon valisi vezirim  Abdullah paşa  emri şerifimle  memur ve dergahı muallam kapuci başılarinda dame mecduhu mubaşir tayin olunmağla  sen ki miralayı mezbursin  bu husus içün  trabzonun umumen  zuama ve erbabı tımar ile vezir müşarünileyh tarafından sana haber vardığında asla meks ve tevakkuf eylemeyub kalkub cümle neferatınla vezir müşarünileyhin yanına varub gerek salifüz zikr yedi pare kariye ehalilerinin ve kabiletan halkının embakre kal asına nakl ve iskanlerine ve gerek sair iktiza eden hidematı aliyyemde vezir müşarünileyhinrey-i sevab peziri üzerine hareket ve inşaallahü taala bu maslahat husuline karin olub vezir müşarinüleyh avt ve insirafe mezun olmadıkça avdet eylemeyub edayı hıdmete bezli tab ve tuvan eylesin deyu yazılmıştır mühime 116 sahife 305 evaili zilka desene 1131 yani 1716 yılında not bu fermanın da sahibi 40 nolu fermanı yazan padişaha aittir.not:bu ferman da yazılı embakre kalası ikinci bir fermanla anakra kalası olarak değiştiğini görüyoruz bunun isim hatası olduğunu ve aynı içeriğitaşımaktadır (bkz of tarihine ek sf 52 no 45-46 ferm)

103 NOLU FERMAN : Of kadısına hüküm ki kaza i mezbure tabi canliler (paçan) nam karye ehalileri gelüb bunlerin karyei mezbur toprağında vaki resmi defterde mukayyed tapuli ve temessükli oldıkleri malümül hudut mahsus ve müstekil yaylak yerlerine beher sene zemaninda koyun ve sair davarlariyle çıkub yaylanub otinden ve suyinden intifa idüp tehammüllerine göre yaylak resimlerin sahibe erze eda ide geldiklerin yaylaklerinde aheri alakası olmayub bir vech ile dehl ve tearuz olunmak icab etmez iken civarlerinde vaki şarah nam karye ehalileri zuhur ve zikrolunan yaylak yerleri bizimdir deyub hilafi kanun müdahele eyledüklerinden ledel murafea ol yaylak yerleri kadimi üzere canliler karyesi ehalileri tarafindanzapt ve şerah karyesi ehalilerinin müdahelesi men birle canibi şerden hücceti şer iye olvechile zahir olan müdaheleleri men ve def olunmak babinde hükmi hümayunum südürin istiday inayet eyledikleri ecilden kanun üzere amel olunmak emrim olmuştur. Trabzon ahkam no 2 evaili şaban sene 1196 yani 1781 yılında.
NOT: Bu ferman 27 ci padişah 1 ci sultan abdulhamit zamanında çıkarılmıştır bu padişah zamanında devlet işleri iyi gitmemiştir kırımı bu padişah Ruslara vermiştir bunun üzüntüsünden öldüğü rivayet edilir. Saltanatı 15 yıl sürmüştür.

105 NOLU FERMAN : Kaza-i mezbure tabi paçan karyesi ehalileri gelüb bunlerin karyei mezbure toprağinde resmi defderde mukayyed mirgazi dimekle maruf tabuli ve temessükli müteserrif oldikleri malümetül hudud mahsus ve müstekil kadimi yaylak yerlerine beher sene zemaninda koyun vesair davarleri ile çıgup yaylanub otinden ve suyinden intifa idup tehammüllerine göre yaylak resimlerin sahibi erze eda idegeldikleri yaylaklerinde aherin alakası olmayub bir vech ile dahl ve tearuz olunmak icab etmez iken civarinde şerah nam karye ehalileri zuhur ve zikr olunan yaylak yerleri bizimdir deyu hilafi kanun müdahele  ittikleri ledel murafea olyaylak yerleri kadimi üzre paçan karyesi ehalileri tarafından zapt ve şerah karyesi ehalilerinin müdahelesini men birle canibi şerden hücceti şeriye virilmiş iken mücab olmayub yine ol vech ile kanune mugayir hücceti şeriye müdaheleden hali olmadiklerin bildürüb mezkür şerah karyesi ehalilerinin hilafi kanun ve mugayiri hücceti şeriye ol vech ile zahir olan müdaheleleri men ve def olunmak babinde hükmi humayunim rica ettikleri ecilden kanun üzre amel olunmak içün yazılmoştır  tarabzon ahkam no 2evaili rebiül aher sene 1198 miladi 1792 yılına tekabul eder  NOT : bu ferman da 27 ci padişah zamanında yazılmıştır.

121 NOLU FERMAN: of kazası naibine of kazasine tabi şerah karyesi ehalisi gelüb bunleri karyeyi merküme toprağinde kadimül eyyamdan beru koyinve sair davarlari ra’y olunub otinden ve suyinden indifa ile geldikleri mahsus ve müstakil kadimi mer a yerlerinde aheri alakası olmayub dehl olunmak icab etmez iken civarlerinde vakiş aso ve yente ve karsu karyeleri ahalisi ol mera yerlerine hilafi kanun fuzuli  müdahele ve taarüzde hali olmadıklerin bildirüb kanun üzre amel olunub kurai merküme ehalisinin vaki olan müdaheleleri men ve def birle olmera yerlerikadimisi üzre zapt ve hayvanleri ra’y ittirilmek babinde emri şerifim südurin istida itmeleriyle divani humayinümden kanunsual olundikde münazeünfiha olan mera ya dehl iden kura ehalisinin kadimül eyyamden beru koyin ve sair davarleri ray olunub otinden ve suyinden indifa ide geldikleri mahsus ve mustakil kadimi meraleri veyahut hayvanleri şerah karyesi ehalisinin hayvanleriyle müşa ve müşterek ra’y oluna gelmiş ise mudahele eylemeleri bihasebil kanun yolinde olub eğer böyle olmayub filhakike zikr olunan şerah karyesi ehalisinin kadimül eyyamdan beru koyin vesair davarleri ra’y olunub otinden ve suyinden indifa ide geldikleri mahsus ve müstakil kadimi meraleri iken kurai merküme ehalisi fuzuli müdahele eyledükleri vaki ise men ve def birle ol mera yerleri kadimi üzre mezgür şerah kariyesi ehalisine zapt ve hayvanleri ra y ittirilmek içün emri şerifim itası muvafıkı kanun idüği tahrir olunmağle kanun üzre amel olunmak babinde trabzon ahkam no 5 evahiri ramazan  sene 1253 yani1838 yılında NOT: bu ferman 30 cu padişah 2 ci sultan Mahmut zamanında çıkarılmıştır  ıslahatlarıyla tanınır bu padişah zamanında Trabzon valiliğine atanan Osman paşa oftaki eşkıyalıklara ciddi müdaheleler yapmış islahata önem vermiştir

98 NOLU FERMAN : (yayla hulasası, haros komları davası) of kazasının haros, şerah, yente köyleri arasında bir taraftan haldızen deresi denilen büyük nehir bir taraftan dornorim irmağı cebele(dağa) kadar bir taraftan sarı kaya ve tarafı rabii(dördüncü)iladı irmağı ile sınırlanmış yayla davası 1285 senesinde (1879 yılında) şer-i mahkeme huzurunda karara bağlanan bu davanın ilamı çok uzun ve mufassaldır(hüküm) topkapı sarayı müzesi arşivinden temin edilebilir tarihi 1285 no 2019

 

Ana menü

Anasayfa
Hakkımda
Uzungöl
Resimlerim
Kitaplarım
Müzik
Politika
Spor
Ekonomi
Güncel
İletişim
Arama

Giriş Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Kitaplarım

Pontus Kültürü ve Uzungöl
Pontusca Sözlük

Resimlerim

hasan düzgün
hasan düzgün
Açıklama: hasan düzgün
Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
uzungöl'den resimler
uzungöl'den resimler
Açıklama: uzungöl\'den resimler
uzungöl'den resimler
uzungöl'den resimler
Açıklama: uzungöl\'den resimler
hasan düzgün
hasan düzgün
Açıklama: hasan düzgün

Anketler

Bu yılki tatilinizi hangi bölgemizde düşünürsünüz?
 

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color