Hasan Düzgün - Kişisel web sitesi

 
Anasayfa
Uzungl fermanlar Yazdr E-posta

fermanlar Osmanl dönemi mahkeme kararlarnn kesinlemi sonucudur of ilçesi hakknda yaklak 550 ferman mevcuttur Uzungöl o dönemde of ilçesine bal olduu için Uzun gölle alakal yaymlanm 4 fermana rastlyoruz bunlarn dördünün içerii ayndr mera anlamazl yani Uzungöl’ün ilk yerleim yerinden çevre köylerle olan anlamazlklardr fermanlar bu eserde yazmamn sebebi fermanlarn birer tarihi belge niteliinde olmalardr. Günümüzde çevre köylerle böylesi sorunlar yaamaktayz  ileri tarihlerde bu durumu kamak isteyenler olabilir  Köyler arasnda her hangi bir anlamazla frsat vermeden tamamen tarafszlk anlayyla olduu gibi yazlmtrlar (top kap müzesi,babakanlk arivi stanbul)
.

40 NOLU FERMAN : Trabzon beylerbeyisine ve of kadsna hüküm ki :                                                 
Kazayi mezbure tabi okenei süfla nam kariye ehalisin gelüb kariyei mezbure kurbinde vaki tapuli ve temessükli mutasarrf ve hersene uur ve resmin sahibi erze eda eylediklerin gorlon bük dimekle maruf çayrlarnda aherin alakas yoiken yine kazai mezbure tabi erah nam kariye ehalisi zuhure gelub zikr olunan mahal bizim meramzdr deyu iddia ve bundan akdem iki üçdefa mahalli niza üzerinde bigarez kimesneler muvacehesinde mürafi-i er-i erif oldklarnda mezbur erah kariyesi ehalisinin alakas olmayub bunlarn eba an ceddin tapuli ve temessükli mutasarrf oldklar çayrlarn old er an sabit ve mezbur erah kariyesi ehalisi bivechin muarazadan men birle dört be kta hücceti eriyyeleri verilmiken ona mugayr yine nizadan hali olmadklarn bildirüb men ve def olunmak babnda hükmi humayunum rica eylediklerin ecilden er’le men olunmak içün yazlmtr  no 70 evahiri rebiül evvel sene 1128 miladi ile hicri takvim arasndaki gün fark 595 gün olduuna göre bu ferman 1723 ylnda yazlmtr.NOT: bu ferman 23 cü padiah 3 cü sultan Ahmet tarafndan yazlmtr. Lale devrini açan bu padiahtr brahim paa ile sefahat alemleriyle mehurdur  tahtn isyan sonucu terk etmitir böyle bir padiahn salkl karar vermesi düündürücü olmaldr.saltanad 27 yl sürmütür.

43  NOLU FERMAN :Trabzon alaybeyisine hüküm ki Trabzon sancanda of kazasna tabi zenove zisno ve kadehor ve holai kebir ve paçan ve kotlo ve kondu nam kariyeler ahalileri ile zikrolunan kariyelere hariçden gelub sakin olan ayaslo ve kolotlo nam kabileler halk maliye tarafndan sadr olan emri erifim mucibince üzerlerine edas lazm gelen ve mali mirilerin edade teallül ve muhalefet eylediklerinden maada er i erife ve evamiri aliyeme itaat ve inkyat eylemeyub kat Tark ve enva i fesad ve ekavet adeti mütemirreleri oldui arz ve mahzer birle der-i devlet medarma ilam olunmala zikrolunan yedi pare kariye ehalisiyle kabiletani mezburetan intihayi serhaddi islamiyede Gürcistan hududnda  vaki mücadeleden bina olunan embakre kalasna nakl ve iskanlarna ve ibadn azar mazarratlarndan temim ve tatmin ehemi mehammi devleti aliyyemden  olub ve hususi mezbur içün Trabzon valisi vezirim  Abdullah paa  emri erifimle  memur ve dergah muallam kapuci balarinda dame mecduhu mubair tayin olunmala  sen ki miralay mezbursin  bu husus içün  trabzonun umumen  zuama ve erbab tmar ile vezir müarünileyh tarafndan sana haber vardnda asla meks ve tevakkuf eylemeyub kalkub cümle neferatnla vezir müarünileyhin yanna varub gerek salifüz zikr yedi pare kariye ehalilerinin ve kabiletan halknn embakre kal asna nakl ve iskanlerine ve gerek sair iktiza eden hidemat aliyyemde vezir müarünileyhinrey-i sevab peziri üzerine hareket ve inaallahü taala bu maslahat husuline karin olub vezir müarinüleyh avt ve insirafe mezun olmadkça avdet eylemeyub eday hdmete bezli tab ve tuvan eylesin deyu yazlmtr mühime 116 sahife 305 evaili zilka desene 1131 yani 1716 ylnda not bu fermann da sahibi 40 nolu ferman yazan padiaha aittir.not:bu ferman da yazl embakre kalas ikinci bir fermanla anakra kalas olarak deitiini görüyoruz bunun isim hatas olduunu ve ayn içeriitamaktadr (bkz of tarihine ek sf 52 no 45-46 ferm)

103 NOLU FERMAN : Of kadsna hüküm ki kaza i mezbure tabi canliler (paçan) nam karye ehalileri gelüb bunlerin karyei mezbur topranda vaki resmi defterde mukayyed tapuli ve temessükli oldkleri malümül hudut mahsus ve müstekil yaylak yerlerine beher sene zemaninda koyun ve sair davarlariyle çkub yaylanub otinden ve suyinden intifa idüp tehammüllerine göre yaylak resimlerin sahibe erze eda ide geldiklerin yaylaklerinde aheri alakas olmayub bir vech ile dehl ve tearuz olunmak icab etmez iken civarlerinde vaki arah nam karye ehalileri zuhur ve zikrolunan yaylak yerleri bizimdir deyub hilafi kanun müdahele eyledüklerinden ledel murafea ol yaylak yerleri kadimi üzere canliler karyesi ehalileri tarafindanzapt ve erah karyesi ehalilerinin müdahelesi men birle canibi erden hücceti er iye olvechile zahir olan müdaheleleri men ve def olunmak babinde hükmi hümayunum südürin istiday inayet eyledikleri ecilden kanun üzere amel olunmak emrim olmutur. Trabzon ahkam no 2 evaili aban sene 1196 yani 1781 ylnda.
NOT: Bu ferman 27 ci padiah 1 ci sultan abdulhamit zamannda çkarlmtr bu padiah zamannda devlet ileri iyi gitmemitir krm bu padiah Ruslara vermitir bunun üzüntüsünden öldüü rivayet edilir. Saltanat 15 yl sürmütür.

105 NOLU FERMAN : Kaza-i mezbure tabi paçan karyesi ehalileri gelüb bunlerin karyei mezbure toprainde resmi defderde mukayyed mirgazi dimekle maruf tabuli ve temessükli müteserrif oldikleri malümetül hudud mahsus ve müstekil kadimi yaylak yerlerine beher sene zemaninda koyun vesair davarleri ile çgup yaylanub otinden ve suyinden intifa idup tehammüllerine göre yaylak resimlerin sahibi erze eda idegeldikleri yaylaklerinde aherin alakas olmayub bir vech ile dahl ve tearuz olunmak icab etmez iken civarinde erah nam karye ehalileri zuhur ve zikr olunan yaylak yerleri bizimdir deyu hilafi kanun müdahele  ittikleri ledel murafea olyaylak yerleri kadimi üzre paçan karyesi ehalileri tarafndan zapt ve erah karyesi ehalilerinin müdahelesini men birle canibi erden hücceti eriye virilmi iken mücab olmayub yine ol vech ile kanune mugayir hücceti eriye müdaheleden hali olmadiklerin bildürüb mezkür erah karyesi ehalilerinin hilafi kanun ve mugayiri hücceti eriye ol vech ile zahir olan müdaheleleri men ve def olunmak babinde hükmi humayunim rica ettikleri ecilden kanun üzre amel olunmak içün yazlmotr  tarabzon ahkam no 2evaili rebiül aher sene 1198 miladi 1792 ylna tekabul eder  NOT : bu ferman da 27 ci padiah zamannda yazlmtr.

121 NOLU FERMAN: of kazas naibine of kazasine tabi erah karyesi ehalisi gelüb bunleri karyeyi merküme toprainde kadimül eyyamdan beru koyinve sair davarlari ra’y olunub otinden ve suyinden indifa ile geldikleri mahsus ve müstakil kadimi mer a yerlerinde aheri alakas olmayub dehl olunmak icab etmez iken civarlerinde vaki aso ve yente ve karsu karyeleri ahalisi ol mera yerlerine hilafi kanun fuzuli  müdahele ve taarüzde hali olmadklerin bildirüb kanun üzre amel olunub kurai merküme ehalisinin vaki olan müdaheleleri men ve def birle olmera yerlerikadimisi üzre zapt ve hayvanleri ra’y ittirilmek babinde emri erifim südurin istida itmeleriyle divani humayinümden kanunsual olundikde münazeünfiha olan mera ya dehl iden kura ehalisinin kadimül eyyamden beru koyin ve sair davarleri ray olunub otinden ve suyinden indifa ide geldikleri mahsus ve mustakil kadimi meraleri veyahut hayvanleri erah karyesi ehalisinin hayvanleriyle müa ve müterek ra’y oluna gelmi ise mudahele eylemeleri bihasebil kanun yolinde olub eer böyle olmayub filhakike zikr olunan erah karyesi ehalisinin kadimül eyyamdan beru koyin vesair davarleri ra’y olunub otinden ve suyinden indifa ide geldikleri mahsus ve müstakil kadimi meraleri iken kurai merküme ehalisi fuzuli müdahele eyledükleri vaki ise men ve def birle ol mera yerleri kadimi üzre mezgür erah kariyesi ehalisine zapt ve hayvanleri ra y ittirilmek içün emri erifim itas muvafk kanun idüi tahrir olunmale kanun üzre amel olunmak babinde trabzon ahkam no 5 evahiri ramazan  sene 1253 yani1838 ylnda NOT: bu ferman 30 cu padiah 2 ci sultan Mahmut zamannda çkarlmtr  slahatlaryla tannr bu padiah zamannda Trabzon valiliine atanan Osman paa oftaki ekyalklara ciddi müdaheleler yapm islahata önem vermitir

98 NOLU FERMAN : (yayla hulasas, haros komlar davas) of kazasnn haros, erah, yente köyleri arasnda bir taraftan haldzen deresi denilen büyük nehir bir taraftan dornorim irma cebele(daa) kadar bir taraftan sar kaya ve taraf rabii(dördüncü)ilad irma ile snrlanm yayla davas 1285 senesinde (1879 ylnda) er-i mahkeme huzurunda karara balanan bu davann ilam çok uzun ve mufassaldr(hüküm) topkap saray müzesi arivinden temin edilebilir tarihi 1285 no 2019

 

Anasayfa
Hakkmda
Uzungl
Resimlerim
Kitaplarm
Mzik
Politika
Spor
Ekonomi
Gncel
letiim
Arama


Kayp Parola?
Hesabnz yok mu? Kayt Ol

Pontus Kültürü ve Uzungöl
Pontusca Sözlük

Resimlerim

uzungl'den resimler
uzungl'den resimler
Aklama: uzungl\'den resimler
Hasan Dzgn
Hasan Dzgn
uzungl'den resimler
uzungl'den resimler
Aklama: uzungl\'den resimler
portreler
portreler
Aklama: portreler
Uzungl merkez camiinden bir grnm
Uzungl merkez camiinden bir grnm

Anketler

Bu ylki tatilinizi hangi blgemizde dnrsnz?
 

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color